ALGEMENE VERKOOPSVOORWARDEN

 

Versie van kracht vanaf 16.11.2020

Identificatie van de verkoper : 

CROSSCALL, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 281 256 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Aix-en-Provence onder het nummer 518 706 890.

Hoofdkantoor : 245 RUE PAUL LANGEVIN - ZONE D'ACTIVITES DES MILLES - 13290 AIX NL PROVENCE (geen retouren of correspondentie aan dit adres)

E-mail: shop@crosscall.com

1. Toepassingsgebied en afdwingbaarheid 

1.1. Internetverkoop aan niet-professionele kopers. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (de "AV") zijn slechts van toepassing in aanwezigheid van de volgende cumulatieve voorwaarden:

(a) Verkopen aan niet-professionele kopers die als volgt worden gedefinieerd door het inleidende artikel van het Consumentenwetboek "elke natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die niet vallen onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit" (de "Klant(en)");

(b) die de producten die te koop worden aangeboden op de internetsite van CROSSCALL, die toegankelijk is op het volgende adres: http://crosscall.com/nl (de "Site"), wensen te verwerven.

1.2 Exclusief toepassingsgebied. De huidige AV zijn uitsluitend bestemd voor consumenten in de zin van artikel 1.1.a) die uitsluitend voor eigen rekening handelen. Ze worden bindend voor klanten zodra ze het daarvoor bestemde vakje aanvinken. Zij erkennen dan dat zij daarvan op de hoogte zijn en hebben deze zonder beperking of voorbehoud aanvaard. De validatie van de bestelling door de bevestiging ervan staat gelijk aan de toetreding van de klant tot de AV die van kracht is op de dag van de bestelling en waarvan de bewaring en de reproductie worden verzekerd door de professionele verkoper in overeenstemming met artikel 1127-1 van het Burgerlijk Wetboek. Zij hebben voorrang op alle andere versies of andere tegenstrijdige documenten met hetzelfde doel. 

1.3. Territorium. De op de Site gepresenteerde Producten worden alleen te koop aangeboden aan Klanten met een leveringsadres in Nederland (hierna het "Gebied"). Elke bestelling voor levering op een ander grondgebied dan het Territorium moet vooraf schriftelijk door CROSSCALL worden aanvaard. De klant zal hiertoe contact opnemen met CROSSCALL op bovenstaand adres. Bij gebreke van contact met CROSSCALL of van een overeenkomst met CROSSCALL is CROSSCALL op geen enkele wijze aansprakelijk.

1.4. Taal. De huidige AV en alle contractuele informatie die op de Site wordt vermeld, zijn in de Italiaanse taal geschreven.

1.5. Wijziging van de AV. CROSSCALL behoudt zich het recht voor om de AV te allen tijde te wijzigen. In geval van wijziging is de toepasselijke AV die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling, waarvan een kopie, gedateerd op de datum van de bestelling, op verzoek aan de Klant kan worden verstrekt.

1.6. Kenmerken van de producten - Gebruiksaanwijzing. De foto's op de Site zijn slechts ter illustratie. De Klant wordt verzocht om de beschrijving van elk Product te raadplegen om de precieze kenmerken ervan te kennen; en in geval van twijfel of verzoek om bijkomende informatie, contact op te nemen met CROSSCALL. De wijze van gebruik van het Product, indien het een essentieel element is, wordt vermeld in de elektronische catalogus of ten laatste bij de levering ervan.

2. Bestellen op de Product Site

2.1. Toegang tot de site. De toegang tot de Site gebeurt 24 uur per dag, 7 dagen per week via het internetnetwerk, behalve in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten de controle van CROSSCALL of als gevolg van onderhoud, updates of technische verbeteringen, of om wijzigingen aan te brengen in de inhoud en/of de presentatie. Voor elke bestelling draagt de Klant de telecommunicatiekosten voor de toegang tot en het gebruik van de Site op het internet.

2.2 Account aanmaken. Om bestellingen voor Producten op de Site te plaatsen, kan de Klant eerst een account aanmaken. Hiervoor moet de Klant zijn e-mailadres en een wachtwoord opgeven, die strikt vertrouwelijk zijn. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account, totdat deze wordt gedeactiveerd. Om verder te kunnen gaan met de bestelling wordt de klant om aanvullende informatie gevraagd (titel, voornaam, achternaam, exact afleveradres, postcode, telefoonnummer). De klant verbindt zich ertoe om oprechte informatie te verstrekken en CROSSCALL op de hoogte te brengen van alle wijzigingen die op hem betrekking hebben. 

2.3. Deactivering van de rekening. In geval van niet-naleving van deze AV of een deel ervan, behoudt CROSSCALL zich het recht voor om de account van de klant van rechtswege te deactiveren na het versturen van een e-mail die gedurende 15 dagen zonder gevolg is gebleven, zonder enige vergoeding. In geval van fraude door een Klant zal de deactivering van de rekening van rechtswege gebeuren, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding.

2.4. Het plaatsen van de bestelling. Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant de instructies op de Site volgen. De bestelling wordt eerst onderworpen aan een overzicht van alle door de Klant geselecteerde Producten. Deze laatste valideert vervolgens zijn bestelling door te "klikken" op het pictogram "Doorgaan met bestellen". 

2.5. Bevestiging van de bestelling - Elektronische handtekening. De online verkoopovereenkomst komt tot stand wanneer de Klant op de knop ter bevestiging van de bestelling klikt om door te gaan met de betaling, nadat hij de gegevens van de bestelling en in het bijzonder de totale prijs inclusief BTW met de toepasselijke verzendkosten heeft bekeken en de mogelijkheid heeft gehad om eventuele fouten te corrigeren. Deze "dubbelklik" in verband met de authenticatieprocedure vormt een geldige elektronische handtekening.

2.6. Wijziging van de bestelling. Elke wijziging van de bestelling door de klant na bevestiging van zijn bestelling is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke aanvaarding door CROSSCALL. CROSSCALL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het bestelde product aan te brengen die verband houden met technische ontwikkelingen onder de voorwaarden van artikel R. 212-4 van het Franse Consumentenwetboek.

2.7. Beschikbare voorraden. De productaanbiedingen zijn onderhevig aan de limiet van de beschikbare voorraden. Informatie over de beschikbaarheid van Producten wordt verstrekt op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. In geval van bestellingen van niet-beschikbare Producten kan CROSSCALL een Product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden of de Klant binnen een termijn van maximaal 30 dagen na het plaatsen van de bestelling vergoeden.

2.8. Bevestiging van ontvangst van de bestelling. CROSSCALL bevestigt vervolgens dat er rekening is gehouden met de bestelling van Producten door het sturen van een automatische e-mail, met inbegrip van (i) de essentiële kenmerken van de Producten (ii) de vermelding van de prijs inclusief alle belastingen en verzendkosten (iii) indien van toepassing, eventuele moeilijkheden of reserveringen met betrekking tot de geplaatste bestelling. CROSSCALL behoudt zich het recht voor om elke bestelling om legitieme redenen te weigeren, met name als de bestelde hoeveelheden Producten abnormaal hoog zijn voor kopers die consument zijn.

3. Prijzen - Betaling

3.1 Huidige tarieven. CROSSCALL kan haar prijzen op elk moment wijzigen, maar de Producten worden aan de Klant gefactureerd tegen de tarieven die gelden op de Site op het moment dat de Klant de bestelling plaatst. De op de Site aangegeven prijzen:

a) worden uitgedrukt in euro's, exclusief BTW en alle belastingen;

b) de geldende belastingen omvatten;

(c) bevatten geen transport- en leveringskosten, die bovendien worden gefactureerd, afhankelijk van de keuze van de Klant op het moment van de bestelling met betrekking tot de levering van de bestelde Producten. De kosten van de wijze of het tijdstip van transport of levering (afhankelijk van de keuze van de klant) worden uiterlijk bij de bevestiging van de bestelling door de klant aangegeven.

3.2 Kenmerken van de prijzen. De prijzen die van toepassing zijn op de dag dat de bestelling wordt geplaatst, zijn vast en niet herzienbaar tijdens hun geldigheidsperiode, zoals aangegeven op de Site. De geldigheidsduur van de aanbiedingen en de prijzen van de Producten wordt bepaald door de actualisering van de Site.

3.3. Betaling van de bestelling. De betaling van de bestelling gebeurt contant volgens de hieronder beschreven methoden.

De bestelde Producten blijven in elk geval eigendom van CROSSCALL tot de volledige betaling van de prijs door de Klant. 

3.3.1.  Voorwaarden. De prijs is contant betaalbaar, volledig op de dag dat de bestelling door de klant wordt geplaatst, door middel van een beveiligde betaling, volgens de volgende voorwaarden: Betaling met creditcard, beveiligd door INGENICO of via PayPal. CROSSCALL is niet verplicht de door de klant bestelde producten te leveren indien de klant de prijs niet volledig betaalt onder de aangegeven voorwaarden.

Creditcardbetalingen worden gedebiteerd op het moment van de orderbevestiging.

Elke bestelling van producten met een creditcard wordt pas als effectief beschouwd wanneer de betrokken betaalcentra hun toestemming hebben gegeven. Bij het debiteren van de bestelling, in geval van onregelmatige, onvolledige of niet-bestaande betaling, om welke reden dan ook, behoudt CROSSCALL zich het recht voor om de levering van de bestelde Producten te blokkeren. De Klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. 

3.3.2 Beveiliging van transacties. 

(a) CROSSCALL certificeert dat de betaalkaartgegevens gecodeerd zijn met behulp van het SSL (Secure Socket Layer) protocol, en nooit in duidelijke tekst op het netwerk worden doorgevoerd. De betaling gebeurt rechtstreeks aan de bank.

b) Om de veiligheid van de transacties te waarborgen en tegemoet te komen aan de wens van een zo groot mogelijk aantal personen om fraude bij verkoop op afstand te voorkomen, kan het nodig zijn dat CROSSCALL controles uitvoert op het plaatsen van orders.

In het kader van een controle kan CROSSCALL per e-mail uitnodigen tot het verzenden van :

- bewijzen van adres en identiteit (bijvoorbeeld een ontvangstbewijs voor elektriciteit, een vaste telefoonrekening voor de perfectie van de bestelling).

- Een gescande kopie van de gedeeltelijk gemaskeerde voor- en achterkant van de creditcard (zonder mededeling van het veiligheidscryptogram);

In dit geval begint de leveringstermijn pas te lopen op de datum van verzending van de bestelling, die niet vroeger kan zijn dan de validering van de bewijsstukken.

In dit geval begint de leveringstermijn pas te lopen vanaf de datum van verzending van de bestelling, wat niet kan gebeuren vóór de validatie van de bewijsstukken. Bij gebrek aan bewijsstukken of indien de verzonden documenten het niet mogelijk maken om de identiteit van de auteur van de bestelling, de realiteit van de domiciliëring of de kennelijke solvabiliteitsvoorwaarden te verzekeren, behoudt CROSSCALL zich het recht voor om de bestelling te annuleren of om een contante betaling te vragen om de veiligheid van de onlinetransacties en de perfecte afhaling van de bestelde Producten te garanderen.

 3.3.3 Niet-naleving van de betalingsvoorwaarden. CROSSCALL behoudt zich het recht voor om, wanneer de overeengekomen prijs niet op de vervaldag is betaald, ofwel de gedwongen uitvoering van de verkoop te vragen, ofwel de overeenkomst te ontbinden door middel van een eenvoudige aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de klant. Elk bedrag dat niet op de vervaldag is betaald, draagt zonder ingebrekestelling rente tegen de wettelijke rente.

3.3.4.  Factuur.  De factuur wordt door CROSSCALL opgesteld en uiterlijk bij de levering van de bestelde producten aan de klant geleverd.

3.3.5.   Archivering en bewijsvoering.  De archivering van de mededelingen, bestelbonnen en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager om een getrouwe en duurzame kopie te vormen overeenkomstig artikel 1360 van het Burgerlijk Wetboek. Deze mededelingen, inkooporders en facturen kunnen als bewijs van het contract worden overgelegd.

4. Levering

4.1. Definitie. Onder levering wordt verstaan de overdracht van het fysieke bezit of de controle over het Product aan de Klant.

4.2 Wijze van levering. De Klant kiest één van de leveringsmethoden die op het moment van de Bestelling op de Site worden aangeboden. De bestelde Producten kunnen in één of meer termijnen worden geleverd. De leveringen worden gedaan door een onafhankelijke vervoerder.

4.3. Plaats van levering. De Producten worden geleverd op het adres dat de Klant bij het plaatsen van de Bestelling heeft opgegeven. Opdrachtgever kiest een noodzakelijkerwijs op het Territorium gelegen afleveradres in overeenstemming met artikel 1.3 van deze AV op straffe van weigering van de Order. De Klant is als enige verantwoordelijk voor elke niet-levering als gevolg van een fout in het adres bij het aanmaken van zijn of haar klantaccount. CROSSCALL is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten of de gevolgen daarvan (bijv. vertragingen of fouten in de levering). In dit geval zijn de kosten voor de terugzending van de bestelling voor rekening van de klant.

4.4 Leveringskosten. De hoogte van de leveringskosten is afhankelijk van het bedrag van de Bestelling en de door de Klant gekozen leveringswijze. In elk geval wordt het bedrag van de leveringskosten aan de Klant meegedeeld vóór de validatie van de bestelling.

4.5. Leveringstermijnen. De door de Klant aangekochte Producten zullen op het door de Klant bij de bestelling op de Site opgegeven adres worden geleverd binnen de op de Site aangegeven termijnen die vóór de validatie van de bestelling worden meegedeeld.

4.6. Vertraging of niet-levering. CROSSCALL verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om de door de Klant bestelde Producten binnen de hierboven vermelde termijnen te leveren.  Wanneer het bestelde Product niet wordt geleverd op de datum of bij het verstrijken van de op de Site vermelde periode (om een andere reden dan overmacht of tijdens onderhouds- of sluitingsperiodes van de onlinewinkels die op de winkelpagina worden aangekondigd), kan de Klant, overeenkomstig artikel L. 216-2 van het Franse Consumentenwetboek, na CROSSCALL zonder succes te hebben gelast zijn leveringsverplichting binnen een redelijke bijkomende termijn na te komen, het contract opzeggen per aangetekende brief met bericht van ontvangst of schriftelijk op een andere duurzame drager. De door de klant betaalde bedragen worden dan onverwijld aan hem geretourneerd, met uitsluiting van enige vergoeding of inhouding.

4.7. Overdracht van risico's. De risico's van verlies of beschadiging van het Product gaan over op de Klant op het moment dat hij of een door hem aangewezen derde het Product fysiek in bezit neemt, zonder onderscheid naar de aard ervan, overeenkomstig artikel L. 138-4 van het Franse Wetboek van Consumentenzaken. Het Product, dat aan de Klant wordt geleverd door een door CROSSCALL gekozen vervoerder, reist op eigen risico van CROSSCALL. Het Product, dat aan de Klant wordt geleverd door een door de Klant gekozen vervoerder, reist voor risico en gevaar van de Klant vanaf het moment dat de goederen aan de vervoerder worden overhandigd.

4.8. Speciale verzoeken. In geval van een speciaal verzoek van de klant met betrekking tot de verpakkings- of transportvoorwaarden van de bestelde producten, dat naar behoren schriftelijk door CROSSCALL is aanvaard, worden de bijbehorende kosten onderworpen aan een aanvullende specifieke factuur, die vooraf door de klant is geaccepteerd.

5. Receptie.

Wanneer de Producten op het op de bestelbon vermelde adres worden geleverd door een vervoerder, moet de Klant nagaan of de geleverde Producten overeenstemmen met de bestelling. Hij moet dan zijn aanvaarding van de levering formaliseren door het ondertekenen van een afleveringsbewijs dat door de vervoerder is afgegeven. Indien het Product beschadigd aankomt, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om te weigeren de leveringsbon te ondertekenen, tenzij hij zijn voorbehoud aangeeft, en om het pakket te weigeren.

6. Behandeling van pakketten die niet door de vervoerder worden afgeleverd

Dit zijn pakketten die niet door de vervoerder worden afgeleverd en die om de volgende redenen aan CROSSCALL worden geretourneerd:

- NPAI": de Klant woont niet op het aangegeven adres of de ontvanger is onbekend op dit adres;

- Niet opgeëist": dit zijn pakketten die niet door de Klant zijn opgeëist op het postkantoor of op het relaispunt binnen de opgegeven termijnen (zoals vermeld op het bericht van beschikbaarheid);

- Geweigerd": de Klant heeft de levering van het pakket geweigerd.

Na ontvangst en aanvaarding van het pakket door CROSSCALL wordt een e-mail naar de klant gestuurd om hem op de hoogte te stellen van de ontvangst van zijn pakket, met vermelding van de reden van de terugzending en om over te gaan tot de terugbetaling van zijn bestelling.

7. Wettelijke garantie op conformiteit en garantie op verborgen gebreken

7.1 Klanteninformatie. Er wordt aan herinnerd dat alle door de verkoper geleverde producten profiteren van de wettelijke garantie van conformiteit zoals bepaald in de artikelen L. 217-4 en volgende van het consumentenwetboek of van de garantie van verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het burgerlijk wetboek. Onafhankelijk van elke commerciële garantie die kan worden verleend, is de verkoper aansprakelijk voor gebreken in overeenstemming met de goederen die onder het contract vallen onder de voorwaarden van artikel L. 217-4 en volgende van het Consumentenwetboek en voor verborgen gebreken van de goederen die worden verkocht onder de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

7.2. Tenuitvoerlegging van de conformiteitsgarantie. Artikel L. 217-4 van het Franse Consumentenwetboek: "De verkoper is verplicht de goederen te leveren in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor alle op het moment van levering bestaande gebreken in overeenstemming met de overeenkomst. Hij is ook aansprakelijk voor gebreken aan de conformiteit die voortvloeien uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste hem door het contract in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd".

Artikel L. 217-5 van het Franse Consumentenwetboek: "Om in overeenstemming te zijn met de overeenkomst moeten de goederen :

1o Geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk wordt verwacht van een soortgelijk goed en, indien van toepassing, voor het gebruik ervan:

- overeenkomen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten bezitten die de verkoper aan de koper heeft aangeboden in de vorm van een monster of model;

- de kwaliteiten hebben die een koper terecht mag verwachten op grond van openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name op het gebied van reclame of etikettering;

2o Of de kenmerken vertonen die in onderling overleg tussen de partijen zijn gedefinieerd of geschikt zijn voor elk bijzonder gebruik dat door de koper wordt gezocht, ter kennis van de verkoper is gebracht en door hem is aanvaard".

Artikel L. 217-12 van het Franse Consumentenwetboek: "De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar vanaf de levering van de goederen".

Indien de Klant de wettelijke garantie van niet-conformiteit wenst toe te passen, dient hij een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar het volgende adres CROSSCALL - 245 RUE PAUL LANGEVIN - ZONE D'ACTIVITES DES MILLES - 13290 AIX EN PROVENCE

Bij het optreden als wettelijke waarborg voor de conformiteit, is de Klant :

- heeft een periode van twee jaar vanaf de levering van het product om te handelen;

- kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van het Franse Consumentenwetboek;

- is vrijgesteld van de verplichting om het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het product gedurende de vierentwintig (24) maanden volgend op de levering van het product.

7.3. Implementatie van de garantie voor verborgen gebreken. Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: "De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij daarvan op de hoogte was geweest".

Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek: "De vordering die voortvloeit uit herhalende gebreken moet door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld".

De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte Product in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen. In dit geval kan hij kiezen tussen annulering van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

8. Commerciële garantie

8.1. Informatie van de klant. Onafhankelijk van de in dit artikel vermelde commerciële garantie blijft de verkoper gebonden aan de wettelijke garantie van conformiteit en de garantie van verborgen gebreken zoals hierboven vermeld.

8.2. Commerciële garantieovereenkomst. Volgens artikel L. 217-15 van het Franse Consumentenwetboek wordt onder de handelsgarantie verstaan elke contractuele verbintenis van een beroepsbeoefenaar jegens de consument tot terugbetaling van de aankoopprijs, vervanging of reparatie van het goed, naast zijn wettelijke verplichtingen om de conformiteit van het goed te garanderen. De commerciële garantie is het voorwerp van een schriftelijke overeenkomst, waarvan een kopie aan de klant wordt overhandigd.

8.3. Debiteur van de commerciële garantie. De Producten worden verkocht onder de commerciële garantie van CROSSCALL, die ofwel een garantiecertificaat aan de Klant geeft ofwel deze garantie vermeldt in de algemene verkoopsvoorwaarden.

8.4.   Doel en voorwaarden van de commerciële garantie. CROSSCALL verbindt zich ertoe het product onder bepaalde voorwaarden te herstellen of te vervangen indien zich binnen de volgende termijnen een defect voordoet: 

- Twee (2) jaar voor de telefoons en accessoires die in de doos zitten; 

- Drie (3) jaar voor de Core M4 Go, Core M4, Core X4, Core T4 tablet telefoons en accessoires inbegrepen in de doos; 

- Twaalf (12) maanden voor accessoires (met uitzondering van schermbeschermers die van deze garantie zijn uitgesloten), of ze nu in de telefooncel zitten of afzonderlijk worden verkocht (bijv.: x-fiets, x-dock, x-vermogen, ...).

De periode van deze commerciële garantie gaat in op de dag van aankoop van het product.

Om het uit te voeren, gaat u naar: http://crosscall.com/sav/.

 

8.5. Duur van de immobilisatie van het product als gevolg van de reparatie. Wanneer de koper de verkoper in de loop van de commerciële garantie die hem bij de aankoop of de reparatie van een roerend goed wordt toegekend, vraagt om een reparatie die onder de garantie valt, wordt elke periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de resterende duur van de garantie (artikel L. 217-16 van het Franse wetboek van consumentenrecht). Deze termijn gaat in op de datum van het verzoek tot interventie van de koper of op de datum waarop de betrokken goederen ter beschikking worden gesteld voor reparatie, indien deze beschikbaarheid voortvloeit uit het verzoek tot interventie. 

9. Herroepingsrecht

9.1. Herinnering aan wettelijke bepalingen. Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.221-18 van het Consumentenwetboek: "De consument beschikt over een termijn van veertien dagen om zijn recht op herroeping van een op afstand gesloten overeenkomst na telefonische of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst uit te oefenen, zonder dat hij zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen of andere kosten hoeft te maken dan die welke in de artikelen L.221-23 tot en met 221-25 zijn voorzien". Deze bepalingen zijn in ieder geval niet van toepassing op contracten die worden gesloten met professionele klanten of klanten die in een professionele hoedanigheid handelen.

9.2. Wettelijke tijdslimiet. Overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 221-18 van het Consumentenwetboek beschikt de Klant over een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de Klant of een door hem aangewezen derde (anders dan de vervoerder) de gekochte Producten fysiek in bezit heeft genomen. Als de 14e dag op een zaterdag, zondag of een feestdag of niet-werkdag valt, wordt deze periode verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

9.3.   Voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht dient de klant CROSSCALL binnen de hierboven aangegeven termijn van veertien (14) dagen schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn beslissing tot herroeping. 

De Klant dient het verzoek tot herroeping te versturen door het downloaden van een PDF-bestand dat zich in zijn klantenaccount bevindt, het af te drukken en het in te vullen met de gevraagde informatie.

9.4. Geeft u terug. In geval van terugtrekking door de Klant, zal de Klant het Product zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat de Klant de op het terugtrekkingsformulier aangegeven geadresseerde zijn beslissing om zich terug te trekken uit de eventuele overeenkomst heeft meegedeeld, terugsturen naar CROSSCALL - c/o MOBY - 20, rue Pierre et Marie Curie - ZA La Blinière - 35 370 Argentré du Plessis - Frankrijk. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de Klant de Producten van de bestelling voor het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen retourneert. De directe kosten voor het doorsturen van de Producten blijven volledig ten laste van de Klant. De Producten moeten binnen deze periode van veertien (14) dagen opnieuw worden verzonden, compleet, in de originele verpakking, in een staat die geschikt is voor wederverkoop.

9.5. Effecten.  In geval van terugtrekking door de klant zal CROSSCALL alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant, indien van toepassing, heeft gekozen voor een andere leveringsmethode dan de door CROSSCALL aangeboden goedkopere standaard leveringsmethode), zonder onnodige vertraging terugbetalen, in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen vanaf de dag dat CROSSCALL het (de) Product(en) waarop de bestelling betrekking heeft, heeft ontvangen, of totdat de Klant een bewijs van verzending van dit (deze) Product(en) heeft geleverd, waarbij de gekozen datum die van het eerste van deze feiten is. In het geval dat slechts een deel van de bestelde Producten wordt geretourneerd, zijn de voorwaarden voor de vergoeding van de leveringskosten als volgt:

- Indien de leveringskosten zijn berekend op basis van het aantal bestelde producten), worden deze terugbetaald naar rato van de door de klant geretourneerde producten;

- In het geval van forfaitaire leveringskosten worden deze niet terugbetaald.

CROSSCALL zal overgaan tot de terugbetaling via dezelfde betaalmethode die de klant heeft gebruikt voor de eerste transactie. Met uitdrukkelijke toestemming van de Klant kan een ander middel worden gebruikt. In ieder geval zal deze terugbetaling geen kosten voor de Klant met zich meebrengen. 

9.6. Beperkingen. Er wordt aan herinnerd dat de aansprakelijkheid van de Klant, in geval van terugtrekking na gebruik van het (de) Product(en), betrekking heeft op de waardevermindering van het (de) Product(en) als gevolg van een andere behandeling dan die welke noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de goede werking van het (de) Product(en) vast te stellen. Volgens de Europese Commissie zijn dit manipulaties die een consument in een winkel kan uitvoeren, voor de goederen die daar te koop worden aangeboden.

10. Intellectueel Eigendom 

10.1. De inhoud van de Site is het exclusieve eigendom van CROSSCALL en wordt beschermd door de Franse en internationale wetten op het gebied van intellectueel eigendom. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is strikt verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

10.2. CROSSCALL blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten, illustraties, afbeeldingen en logo's die op de Producten, hun accessoires en hun verpakking staan, ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze merken, illustraties, beelden en logo's, om welke reden dan ook en op welk medium dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van CROSSCALL, is ten strengste verboden. Hetzelfde geldt voor elke combinatie of combinatie met een ander merk, symbool, logo en meer in het algemeen elk onderscheidend teken dat bedoeld is om een samengesteld logo te vormen. Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, ontwerpen, modellen, octrooien en studies die eigendom zijn van CROSSCALL.

De Klant zal zich onthouden van elke reproductie of exploitatie van de genoemde Producten, handelsmerken, illustraties, afbeeldingen, logo's, studies, ontwerpen, modellen en octrooien zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van CROSSCALL.

11. Persoonlijke gegevens 

Wij nodigen u uit om ons charter te raadplegen: Persoonlijke gegevens en cookies.

12. Afwijzing van aansprakelijkheid

CROSSCALL kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van de overeenkomst, hetzij door de klant, hetzij door het onoverkomelijke en onvoorzienbare feit van een derde partij bij de overeenkomst, of door overmacht.

13. Diverse clausules

13.1. De rubrieken in deze AV dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bindend.

13.2. De nietigheid van een contractueel beding houdt niet de nietigheid van de AV in, tenzij het een impulsief en beslissend beding is dat een van de partijen ertoe heeft gebracht de verkoopovereenkomst te sluiten.

13.3. De tijdelijke of permanente niet-toepasselijkheid van een of meer clausules van de AV door CROSSCALL wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand door CROSSCALL van de andere clausules van de AV die van kracht blijven. 

14. Toepasselijk recht – Geschillen

14.1 Toepasselijk recht. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, met inachtneming van de dwingende regels van het land waar de klant woont.

Deze bepaling ontneemt de Klant niet de bescherming die hem wordt geboden door de dwingende regels van zijn land van verblijf. Zo kan de Klant, niettegenstaande de hierboven vermelde keuze van het toepasselijke recht, steeds genieten van de dwingende bepalingen van zijn lokaal recht, wanneer deze gunstiger zijn dan het recht dat werd gekozen om in geval van een geschil van toepassing te zijn.

14.2. Beslechting van geschillen

14.2.1. Vriendelijke regeling. Overeenkomstig de bepalingen van het Franse Consumentenwetboek betreffende de minnelijke schikking van geschillen, is CROSSCALL lid van de Bemiddelingsdienst van het Parijse Bemiddelings- en Arbitragecentrum, waarvan de contactgegevens als volgt zijn: 39, Franklin D. Roosevelt 75008 Parijslaan (www.cmap.fr). Na een voorafgaand schriftelijk verzoek aan CROSSCALL kan de Klant gratis contact opnemen met de Dienst van de Bemiddelaar voor elk consumentengeschil waarvan de beslechting niet succesvol zou zijn geweest. Om te weten te komen hoe u contact kunt opnemen met de Mediator, klikt u op www.cmap.fr.

Op Europees niveau biedt de Europese Commissie u een online platform voor geschillenbeslechting.

14.2.2. Gerechtelijke schikking. Bij gebreke van een minnelijke schikking, kan de Opdrachtgever gerechtelijke stappen ondernemen voor elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de totstandkoming, de uitvoering of de schending van de AV. De bevoegde rechtbank in geval van een geschil is die van de woonplaats van de gedaagde of, naar keuze van de eiser, de plaats van de feitelijke levering van het Product.