ALGEMENE VERKOOPSVOORWARDEN

Versie van 5th januari 2024

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je deze wettelijke voorwaarden begrijpt voordat je producten bij ons bestelt. Door een van onze producten te bestellen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Identificatie van de verkoper:

CROSSCALL, een Franse vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 450.555 euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Aix-en-Provence onder nummer 518 706 890.

Hoofdkantoor: 245 rue Paul Langevin- ZONE D'ACTIVITES DES MILLES - 13290 AIX EN PROVENCE Frankrijk.

E-mailadres: shop@crosscall.com

 

1. Toepassingsgebied en afdwingbaarheid

1.1. Verkoop op internet. Deze algemene verkoopvoorwaarden (de "AV") zijn van toepassing op consumenten (de "Klant(en)") die producten willen kopen die te koop worden aangeboden op de CROSSCALL website aan consumenten in Nederland (de "Producten") die toegankelijk zijn op het volgende adres:

http://crosscall.com (de "Site").

Een consument wordt in de Franse consumentenwet gedefinieerd als "elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of landbouwactiviteit vallen”.

1.2. Producten. De Producten zijn nieuwe producten die in de productiefaciliteit van CROSSCALL zijn vervaardigd na alle tests te hebben doorstaan die vereist zijn voor het op de markt brengen ervan, en die dus voldoen aan de wettelijke veiligheidsverplichtingen en het gebruik dat de Klant mag verwachten.

 

1.3. Uitsluitend toepassingsgebied. Deze AV zijn alleen van toepassing op Klanten in de zin van artikel 1.1. van deze AV die uitsluitend voor zichzelf handelen. Deze AV worden bindend voor de Klant die, zodra hij het daarvoor bestemde vakje ("Ik accepteer") aanvinkt, erkent dat hij ervan op de hoogte is en ze zonder beperking of voorbehoud aanvaardt. De bewaring en reproductie van de toepasselijke AVG worden verzekerd door CROSSCALL in overeenstemming met artikel 1127-1 van het Franse Burgerlijk Wetboek. Zij hebben voorrang op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document met hetzelfde doel.

De AV worden ook per e-mail naar de Klant gestuurd nadat de bestelling is gevalideerd. De AV zijn op verzoek van de Klant ook beschikbaar op shop@crosscall.com

1.4. Grondgebied. Deze AV zijn alleen van toepassing op de verkoop van Producten vanaf de Site aan Klanten in Nederland.

1.5. Taal. Deze AV en alle contractuele informatie vermeld op de Site zijn in de Nederlandse taal.

1.6. Wijziging van de AV. CROSSCALL behoudt zich het recht voor haar AV te allen tijde te wijzigen. De AV die van toepassing zijn op de datum van de bestelling zijn de AV die door de Klant zijn aanvaard op het moment van het plaatsen van de bestelling. De Klant moet waakzaam zijn bij het lezen en accepteren van de AV bij elke bestelling, aangezien de AV tussen twee opeenvolgende bestellingen kunnen zijn gewijzigd.

1.7. Producteigenschappen -Gebruiksaanwijzing. De foto's op de Site dienen alleen ter illustratie. De Klant moet de beschrijving van elk Product op de Site raadplegen om de precieze en essentiële kenmerken ervan te kennen. In geval van twijfel of verzoek om aanvullende informatie dient de Klant contact op te nemen met CROSSCALL. De gebruiksaanwijzing van het Product wordt, als het een essentieel onderdeel is, vermeld in de elektronische catalogus of uiterlijk bij de levering.

2. Producten bestellen op de Site

2.1. Toegang tot de site. Toegang tot de Site is via het internetnetwerk 24 uur per dag, 7 dagen per week, behalve in gevallen van overmacht[1] of gebeurtenissen buiten de controle van CROSSCALL of als gevolg van onderhoud, updates of technische verbeteringen, of om wijzigingen aan te brengen in de inhoud en/of presentatie. Voor alle bestellingen draagt de Klant zijn eigen telecommunicatiekosten voor toegang tot het internet en gebruik van de Site.

2.2. Account aanmaken. Om bestellingen te plaatsen voor producten op de Site, kan de Klant ofwel vooraf een account aanmaken, ofwel bestellingen plaatsen op een andere manier die CROSSCALL op de Site voorstelt. Voor de eerste optie (aanmaken van een account) moet de Klant eerst zijn/haar e-mailadres en een wachtwoord invoeren, die strikt vertrouwelijk zijn. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account totdat deze wordt gedeactiveerd. Om verder te kunnen gaan met de bestelling, wordt de Klant gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken (titel, voornaam, achternaam, exact afleveradres, postcode, telefoonnummer). De Klant verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe en oprechte informatie te verstrekken en CROSSCALL op de hoogte te brengen van elke wijziging die op hem betrekking heeft.

2.3. Account deactiveren. In geval van niet-naleving van het geheel of een deel van deze AV, behoudt CROSSCALL zich het recht voor om de account van de Klant automatisch te deactiveren na het versturen van een e-mail die zonder gevolg is gebleven gedurende een periode van vijftien (15) dagen, zonder enige compensatie. In geval van fraude door een Klant wordt de account automatisch gedeactiveerd, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding aan de Klant.

2.4. Een bestelling plaatsen. Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant de instructies op de Site volgen. De Klant vult zijn virtuele mandje, met vermelding van de gekozen Producten en de gewenste hoeveelheden. De bestelling wordt eerst samengevat, waarbij alle door de Klant geselecteerde Producten worden vermeld. De Klant bevestigt vervolgens zijn/haar bestelling door op de knop "afrekenen" te klikken om verder te gaan met de bevestiging van zijn/haar bestelling in overeenstemming met artikel 2.5.

2.5. Orderbevestiging -Elektronische handtekening. Om zijn/haar bestelling te bevestigen, geeft de Klant eerst de leveringsinformatie op en klikt vervolgens op de knop "Doorgaan. De Klant geeft dan de betalingsinformatie op en kan i) de details van de bestelling bekijken, in het bijzonder de totale prijs inclusief alle toepasselijke belastingen en verzendkosten, en ii) eventuele fouten corrigeren en/of de bestelling wijzigen (door terug te keren naar de vorige pagina's). Ten slotte moet de Klant het vakje aanvinken waarmee hij aangeeft dat hij de AV aanvaardt, in overeenstemming met artikel 1.3 van deze AV, voordat hij op de knop "BETALEN" klikt. Deze "dubbele klik" in combinatie met de verificatieprocedure vormt een geldige elektronische handtekening die de aanvaarding van de AV inhoudt en zo het verkoopcontract vormt.

2.6. Wijziging van het bevel. Elke wijziging van de bestelling door de Klant na bevestiging van zijn bestelling is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke aanvaarding van CROSSCALL. CROSSCALL behoudt zich het recht voor om het bestelde Product aan te passen aan technische ontwikkelingen in overeenstemming met artikel R. 212-4 van de Franse consumentenwet.

2.7. Beschikbare voorraden. Productaanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Informatie over de beschikbaarheid van Producten wordt verstrekt op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. In het uitzonderlijke geval dat een bestelling van niet-beschikbare Producten door CROSSCALL is bevestigd als gevolg van een voorraadfout ten tijde van de bestelling, zal CROSSCALL de Klant binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen na het plaatsen van de bestelling terugbetalen.

2.8. Ontvangstbevestiging van de bestelling. CROSSCALL bevestigt vervolgens de ontvangst van de door Klant geplaatste bestelling door het verzenden van een automatische e-mail, met daarin (i) de essentiële kenmerken van de Producten (ii) de vermelding van de prijs inclusief BTW en verzendkosten (iii) de levertijd en, indien van toepassing, (iv) eventuele bijzondere omstandigheden met betrekking tot de geplaatste bestelling. CROSSCALL behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren om legitieme redenen en meer in het bijzonder indien de bestelde hoeveelheden Producten abnormaal hoog zijn voor kopers die consumenten zijn.

3. Prijzen - Betaling

3.1. Actuele prijzen. CROSSCALL kan haar prijzen te allen tijde wijzigen, maar de Producten zullen aan de Klant worden gefactureerd tegen de prijzen die gelden op de Site op het moment dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst. De prijzen vermeld op de Site:

(a) zijn uitgedrukt in euro's inclusief btw),

(b) inclusief toepasselijke belastingen,

(c) omvatten geen transport- en leveringskosten, die bijkomend gefactureerd worden, afhankelijk van de keuzes die de Klant maakt op het ogenblik van de bestelling met betrekking tot de levering van de bestelde Producten. De kosten van de wijze of het tijdstip van transport of levering (afhankelijk van de keuze van de Klant) worden uiterlijk voordat de Klant de bestelling plaatst, aangegeven.

3.2. Prijskenmerken. De prijzen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling zijn vast en niet herzienbaar tijdens hun geldigheidsperiode, zoals aangegeven op de Site. De geldigheidsduur van de aanbiedingen en prijzen van de Producten wordt bepaald door de actualisering van de Site.

3.3. Betaling van de bestelling.

Bestellingen kunnen alleen vooraf worden betaald.

IN IEDER GEVAL BLIJVEN DE BESTELDE PRODUCTEN EIGENDOM VAN CROSSCALL TOT VOLLEDIGE BETALING VAN DE PRIJS DOOR DE KLANT.

3.3.1. Voorafbetaling

3.3.1.1 Voorwaarden. De prijs is volledig vooraf verschuldigd en betaalbaar, op het moment dat de bestelling wordt geplaatst door de Klant, door middel van beveiligde betaling, in overeenstemming met de volgende algemene voorwaarden: Betaling per bankkaart, beveiligd door INGENICO of via PayPal, of een andere beveiligde server onder de voorwaarden van artikel 3.3.1.2 van deze AV CROSSCALL is niet verplicht de door de Klant bestelde Producten te leveren indien de Klant de prijs niet volledig betaalt onder de aangegeven voorwaarden.

Creditcardbetalingen worden afgeschreven wanneer de bestelling is bevestigd.

Elke bestelling van Producten met betaling per creditcard wordt pas als effectief beschouwd wanneer de betreffende creditcardprovider toestemming heeft gegeven om de betaling te verwerken. Wanneer de bestelling wordt gedebiteerd, behoudt CROSSCALL zich het recht voor om in geval van onregelmatige, onvolledige of niet-bestaande betaling, om welke reden dan ook, de levering van de bestelde Producten te blokkeren. De Klant wordt per e-mail op de hoogte gesteld om de situatie te verhelpen, bij gebreke waarvan de voorwaarden van artikel 3.3.1.3 van toepassing zijn.

3.3.1.2 Transactiebeveiliging.

(a) CROSSCALL verklaart dat betaalkaartgegevens worden versleuteld met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) en nooit onversleuteld over het netwerk worden verzonden. De betaling wordt rechtstreeks aan de bank gedaan.

(b) Om de veiligheid van de transacties te verzekeren en om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van zoveel mogelijk mensen om fraude bij verkoop op afstand te voorkomen, kan CROSSCALL controles uitvoeren op het plaatsen van bestellingen.

Als onderdeel van een inspectie kan CROSSCALL eisen per e-mail te verzenden:

·       bewijs van adres en identiteit (bijvoorbeeld een elektriciteitsrekening of een vaste telefoonrekening die geldt op de datum van de bestelling).

·       een gescande kopie van de gedeeltelijk gemaskeerde voor- en achterzijde van de bankkaart (zonder vermelding van de beveiligingscode).

In dit geval begint de leveringstermijn pas te lopen vanaf de verzenddatum van de bestelling, die niet eerder kan zijn dan de validatie van de bewijsstukken.

Bij gebrek aan bewijs of indien de toegezonden documenten ons niet in staat stellen de identiteit van de persoon die de bestelling plaatst, de juistheid van het adres of de kredietwaardigheid van de Klant vast te stellen, behoudt CROSSCALL zich het recht voor de bestelling te annuleren.

3.3.1.3 Niet-naleving van betalingsvoorwaarden. CROSSCALL behoudt zich het recht voor om bij niet-betaling van de overeengekomen prijs op de vervaldag, hetzij onmiddellijke betaling van de verkoop te vorderen, hetzij de overeenkomst met de Klant te ontbinden door middel van een eenvoudige aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht aan de Klant. Elk bedrag dat niet op de vervaldag is betaald, brengt rente op tegen de wettelijke rentevoet zonder ingebrekestelling.

3.3.2. Factuur. Bij verzending van het Product wordt door CROSSCALL een factuur opgesteld. De factuur is beschikbaar in de bestelgegevens op de site.

3.3.3. Archivering en bewijs. Mededelingen, bestelformulieren en facturen worden door CROSSCALL gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager zodat het een getrouwe en duurzame kopie vormt in overeenstemming met artikel 1360 van het Franse Burgerlijk Wetboek. Deze mededelingen, bestelformulieren en facturen kunnen worden voorgelegd als bewijs van het contract. Het bestelformulier kan op elk moment naar de Klant worden gestuurd als de Klant daarom vraagt, en het wordt aanbevolen dat de Klant een kopie bewaart (elektronisch of op papier) voor zijn eigen administratie. 

4. Levering

4.1. Definitie. Aflevering betekent de overdracht aan de Klant van fysiek bezit of controle van het Product.

4.2. Wijze van levering. Bij het plaatsen van een Bestelling kiest de Klant een van de leveringsmethoden die op de Site worden aangeboden. De bestelde Producten kunnen in één of meer leveringen worden geleverd. Leveringen worden uitgevoerd door een onafhankelijke vervoerder.

4.3. Plaats van levering. De Producten worden geleverd op het adres dat de Klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. De Klant kiest een leveringsadres dat zich in het Grondgebied moet bevinden in overeenstemming met artikel 1.4 van deze AV, zoniet wordt de bestelling geweigerd. De Klant is als enige verantwoordelijk voor niet-levering als gevolg van een adresfout bij het aanmaken van zijn/haar klantenaccount of bij het invullen van de leveringsinformatie op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. CROSSCALL is niet aansprakelijk voor eventuele typefouten en de gevolgen daarvan (bijvoorbeeld vertragingen of leveringsfouten). In dit geval zijn de kosten voor het opnieuw verzenden van de bestelling voor rekening van de Klant.

4.4. Verzendkosten. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van de waarde van de bestelling en de door de Klant gekozen bezorgmethode. In elk geval wordt het bedrag van de leveringskosten aan de Klant meegedeeld voordat de bestelling wordt geplaatst.

4.5. Levertijden. De door de Klant aangekochte Producten zullen worden geleverd op het adres dat de Klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling op de Site binnen de tijden die op de Site worden aangegeven en die worden meegedeeld voordat de bestelling wordt geplaatst.

4.6. Vertraging of verzuim bij levering. CROSSCALL zal zich naar beste kunnen inspannen om de door de Klant bestelde Producten te leveren binnen de op de Site aangegeven en voor de bestelling meegedeelde termijnen. Indien het bestelde Product niet wordt geleverd op de datum of aan het einde van de periode vermeld op de Site (om een andere reden dan overmacht of tijdens periodes van onderhoud of sluiting van de online shops die zullen worden aangekondigd op de winkelpagina), kan de Klant, in overeenstemming met artikel L. 216-6 van de Franse consumentenwet, na CROSSCALL zonder succes te hebben verzocht om zijn verplichting tot levering binnen een redelijke extra termijn na te komen, de verkoopovereenkomst annuleren per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager. De door de Klant betaalde bedragen zullen dan onverwijld worden terugbetaald, met uitsluiting van elke compensatie of aftrek.

4.7. Risico-overdracht. De risico's van verlies of beschadiging van het Product gaan over op de Klant op het moment dat hij/zij, of een door hem/haar aangewezen derde, het Product fysiek in bezit neemt, zonder onderscheid naar aard, en dit krachtens artikel L. 216-2 van de Franse consumentenwet. Indien het Product door een door CROSSCALL gekozen vervoerder aan Klant wordt geleverd, is het Product tot aan de aflevering voor risico van CROSSCALL. Indien het Product aan Afnemer wordt geleverd door een door Afnemer gekozen vervoerder, is het Product voor risico van Afnemer vanaf het moment dat de goederen door CROSSCALL aan de vervoerder zijn overhandigd.

4.8. Speciale verzoeken. In geval van een specifiek verzoek van de Klant met betrekking tot de voorwaarden van verpakking of transport van de bestelde Producten, naar behoren schriftelijk aanvaard door CROSSCALL, zullen de daaraan verbonden kosten het voorwerp uitmaken van een specifieke aanvullende factuur, vooraf aanvaard door de Klant.


 5. Receptie

De levering, in overeenstemming met artikel 4.1 van deze AV, wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer het Product door de vervoerder is afgeleverd op het door de Klant opgegeven adres.

De Klant moet controleren of het geleverde Product overeenkomt met de bestelling. Hij/zij moet dan zijn/haar aanvaarding van de levering formaliseren door een leveringsbewijs te ondertekenen dat door de vervoerder wordt afgegeven. Indien het Product niet in overeenstemming is of beschadigd is op het moment van levering, dient de Klant CROSSCALL daarvan binnen maximaal drie (3) dagen na de datum van ontvangst op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: shop@crosscall.com

Als de Klant niet beschikbaar is op het aangegeven adres om de bestelling in ontvangst te nemen, laat de vervoerder een oproepkaart achter om de Klant te informeren dat de Bestelling is achtergelaten op een postkantoor/transportpunt.

6. Behandeling van pakketten die niet zijn afgeleverd door de vervoerder

Pakketten die niet door de vervoerder zijn afgeleverd en om de volgende redenen aan CROSSCALL zijn geretourneerd:

- niet gevonden / onbekend: de Klant niet op het opgegeven adres woont of de ontvanger op dit adres onbekend is.

- niet opgeëist": dit betreft pakketten die niet binnen de toegestane tijd (zoals vermeld op het bericht van beschikbaarheid) door de Klant zijn opgehaald op het postkantoor of het relaispunt).

- geweigerd": de Klant de levering van het pakket heeft geweigerd.

Na ontvangst en aanvaarding van het pakket door CROSSCALL, zal een e-mail worden gestuurd naar de Klant om hem/haar te informeren over de ontvangst van het pakket, met vermelding van de reden van de retourzending en om over te gaan tot de terugbetaling van de bestelling.

7. Updates

7.1. Updates die nodig zijn voor de conformiteit van het Product. CROSSCALL zal de Klant de updates verstrekken die nodig zijn om de conformiteit van de Producten met het contract en met artikel L 217-5 van de Franse consumentenwetgeving te handhaven. CROSSCALL zal Klant informeren over de beschikbaarheid van deze updates en over de gevolgen van het niet installeren daarvan voor Klant.

Indien de Klant deze updates niet binnen een redelijke termijn of onjuist installeert, is CROSSCALL niet aansprakelijk voor enig gebrek aan conformiteit van het Product dat uitsluitend voortvloeit uit het niet installeren van de genoemde updates door de geïnformeerde Klant en of uit de onjuiste installatie die niet te wijten is aan tekortkomingen van CROSSCALL in de verstrekte installatie-instructies.

7.2. Update niet nodig voor Productconformiteit.

In overeenstemming met artikel L 217-20 van de Franse consumentenwet worden updates die niet noodzakelijk zijn voor de conformiteit van het Product om geldige redenen aan de Klant geleverd zonder extra kosten voor de Klant. De Klant heeft het recht om een dergelijke update te weigeren en de installatie ervan ongedaan te maken.

8. Wettelijke conformiteitsgarantie en garantie tegen verborgen gebreken

Er wordt aan herinnerd dat alle door CROSSCALL geleverde Producten, met inbegrip van de inhoud en/of digitale dienst(en), updates en de door CROSSCALL verstrekte verpakking en montage-instructies, de wettelijke conformiteitsgarantie genieten zoals bepaald in artikelen L. 217-3 en volgende van het Franse Consumentenwetboek en de garantie tegen verborgen gebreken zoals bepaald in artikelen 1641 tot 1649 van het Franse Burgerlijk Wetboek, onafhankelijk van enige commerciële garantie die mogelijk is verleend.

"De consument beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen om uitvoering van de wettelijke garantie van conformiteit te verkrijgen in geval van een gebrek aan conformiteit. Tijdens deze periode hoeft de consument alleen het bestaan van het gebrek aan overeenstemming aan te tonen en niet de datum waarop dit gebrek zich heeft voorgedaan.

"Wanneer de overeenkomst voor de verkoop van goederen voorziet in de levering van digitale inhoud of een digitale dienst op continue basis gedurende een periode van meer dan twee jaar, is de wettelijke garantie van toepassing op deze digitale inhoud of digitale dienst gedurende de gehele voorziene leveringsperiode. Gedurende deze periode hoeft de consument alleen het bestaan van het gebrek aan overeenstemming met betrekking tot de digitale inhoud of digitale dienst aan te tonen en niet de datum waarop dit gebrek zich voordeed.

"De wettelijke conformiteitsgarantie houdt voor de handelaar de verplichting in om, indien van toepassing, alle updates te verstrekken die nodig zijn om de conformiteit van de goederen te handhaven.

"De wettelijke conformiteitsgarantie geeft de consument het recht om de goederen binnen dertig dagen na zijn verzoek kosteloos en zonder noemenswaardig ongemak te herstellen of te vervangen.

"Als de goederen worden gerepareerd onder de wettelijke conformiteitsgarantie, profiteert de consument van een verlenging van de oorspronkelijke garantie met zes maanden.

"Als de consument vraagt om het goed te repareren, maar de verkoper eist dat het wordt vervangen, wordt de wettelijke conformiteitsgarantie verlengd voor een periode van twee jaar vanaf de datum waarop het goed is vervangen.

"De consument kan een vermindering van de aankoopprijs verkrijgen door de goederen te behouden of de overeenkomst ontbinden door volledige terugbetaling te verkrijgen in ruil voor terugzending van de goederen, indien :

"1° De handelaar weigert de goederen te herstellen of te vervangen ;

"2° De goederen worden hersteld of vervangen na een termijn van dertig dagen ;

"3° De herstelling of de vervanging van het goed veroorzaakt een aanzienlijk ongemak voor de consument, in het bijzonder wanneer de consument definitief de kosten draagt om het niet-conforme goed terug te nemen of te verwijderen, of wanneer hij de kosten draagt om het herstelde of vervangende goed te installeren;

"4° De niet-conformiteit van het goed blijft voortduren ondanks de vergeefse poging van de verkoper om het goed conform te maken.

"De consument heeft ook recht op een vermindering van de prijs van de goederen of op ontbinding van de overeenkomst wanneer het gebrek aan overeenstemming zo ernstig is dat onmiddellijke vermindering van de prijs of ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. In dergelijke gevallen is de consument niet verplicht om eerst om reparatie of vervanging van de goederen te vragen.

"De consument heeft niet het recht om de koop te ontbinden als het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

"Elke periode van stilstand van de goederen met het oog op hun reparatie of vervanging schorst de garantie die van kracht was tot de levering van de gerepareerde goederen.

"De hierboven vermelde rechten vloeien voort uit de toepassing van artikelen L. 217-1 tot L. 217-32 van de Franse consumentenwet.

"De consument profiteert ook van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken in toepassing van artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, voor een periode van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek. Deze garantie geeft de consument recht op een prijsvermindering als de goederen worden behouden of op een volledige terugbetaling in ruil voor de teruggave van de goederen.
9. Commerciële garantie

CROSSCALL verleent ook een commerciële garantie aan de Klant onafhankelijk en in aanvulling op de wettelijke garantie van conformiteit en de garantie tegen verborgen gebreken zoals hierboven vermeld. Voor meer informatie over de voorwaarden van de CROSSCALL commerciële garantie, wordt de Klant uitgenodigd het "Commerciële Garantiecontract" te raadplegen dat toegankelijk is door hier te klikken https://www.crosscall.com/nl_NL/garantie.html

10. Herroepingsrecht

10.1. Herinnering aan de wettelijke bepalingen. In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.221-18 van de Franse consumentenwet en de richtlijn betreffende consumentenrechten: "De consument beschikt over een termijn van veertien dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen tegen een op afstand gesloten overeenkomst, na telefonische afspraak of buiten verkoopruimten, zonder opgave van redenen en zonder andere kosten te hoeven dragen dan die waarin is voorzien in de artikelen L.221-23 tot en met 221-25". In ieder geval zijn deze bepalingen niet van toepassing op contracten die zijn gesloten met professionele Klanten of Klanten die handelen in een professionele hoedanigheid.

10.2. Tijdslimiet. In overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 221-18 van de Franse consumentenwet, beschikt de Klant over een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde (anders dan de vervoerder), fysiek bezit nam van de gekochte Producten. Als de 14e dag op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt deze periode verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

10.3. Voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant CROSSCALL schriftelijk op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, binnen de hierboven aangegeven periode van veertien (14) dagen.

De Klant kan het opnameverzoek verzenden door het PDF-bestand van zijn klantenaccount te downloaden, af te drukken en in te vullen met de gevraagde informatie. Als alternatief kan de Klant gebruik maken van het herroepingsformulier in Bijlage I van deze AV en zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen per post aan het op het formulier vermelde adres meedelen.

10.4. Retourneert. In geval van herroeping door de Klant, zal de Klant het Product terugsturen naar CROSSCALL - c/o MOBY -20, rue Pierre et Marie Curie -ZA La Blinière -35 370 Argentré du Plessis FRANCEzonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat de Klant zijn beslissing om het contract te herroepen heeft meegedeeld aan de geadresseerde vermeld op het herroepingsformulier. Deze termijn wordt geacht te zijn gehaald als de Klant de Producten van de bestelling retourneert voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de Producten zijn volledig voor rekening van de Klant. De Producten moeten binnen deze periode van veertien (14) dagen worden geretourneerd, compleet, in de originele verpakking, in perfecte staat, niet gebruikt en vergezeld van alle meegeleverde accessoires en documenten (instructies, garantie, certificaat, enz.) evenals een kopie van de factuur die bij de geleverde producten is gevoegd.

10.5. Effecten. In geval van herroeping door de Klant zal CROSSCALL alle van de Klant ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant, indien van toepassing, een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de door CROSSCALL aangeboden goedkopere standaard leveringsmethode) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de datum waarop CROSSCALL het (de) Product(en) waarop de bestelling betrekking heeft, heeft ontvangen, of totdat de Klant bewijs van verzending van dat (die) Product(en) heeft geleverd, indien dat eerder is.

Als slechts een deel van de Producten waarop de bestelling betrekking heeft, wordt geretourneerd, worden de verzendkosten als volgt vergoed:

- Als de leveringskosten zijn berekend op basis van het aantal bestelde producten, worden deze vergoed naar rato van de door de Klant geretourneerde producten.

- Forfaitaire leveringskosten worden niet vergoed.

CROSSCALL zal overgaan tot terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als de Klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie. Met de uitdrukkelijke toestemming van de Klant kan een ander betaalmiddel worden gebruikt. In elk geval brengt deze terugbetaling geen kosten met zich mee voor de Klant.

10.6. Beperkingen. De Klant wordt eraan herinnerd dat, in geval van terugtrekking na gebruik van het (de) Product(en), hij/zij aansprakelijk is voor de waardevermindering van het (de) Product(en) als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig was om de aard, de kenmerken en de goede werking van het (de) Product(en) vast te stellen). Volgens de Europese Commissie zijn dit manipulaties die een consument kan uitvoeren in een winkel, voor de goederen die daar te koop worden aangeboden. Bijgevolg wordt de Klant geïnformeerd dat CROSSCALL de conformiteit van de geretourneerde Producten zal controleren bij ontvangst. Als het geretourneerde Product niet conform is, kunnen de kosten van reparatie en/of revisie in mindering worden gebracht op het bedrag dat aan de Klant wordt terugbetaald. Evenzo behoudt CROSSCALL zich het recht voor om, indien het Product meer is gebruikt dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de aard en de kenmerken of de goede werking van het Product vast te stellen, een korting toe te passen die evenredig is met het gebruik en de waardevermindering van het Product, waarvan het bedrag in mindering zal worden gebracht op de aan de Klant verschuldigde terugbetaling.

Indien de Klant slechts een deel van de bestelling retourneert, vergoedt CROSSCALL slechts het bedrag van het geretourneerde Product. Bovendien, indien het niet geretourneerde Product of accessoire gratis is verkregen op de datum van de bestelling, waarbij de Klant heeft geprofiteerd van een promotionele actie, zoals met name een verkoop met een bonus of een ondergeschikte verkoop, zal CROSSCALL de teruggave van het accessoire of de bonus vragen, bij gebreke waarvan de marktwaarde per eenheid, zoals weergegeven op de website van CROSSCALL, zal worden afgetrokken van het bedrag dat aan de Klant wordt terugbetaald.

11. Intellectueel eigendom

11.1. De inhoud van de site is het exclusieve eigendom van CROSSCALL en wordt beschermd door Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectuele eigendom. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

11.2. CROSSCALL blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten, illustraties, beelden en logo's die voorkomen op de Producten, hun accessoires en hun verpakking, al dan niet geregistreerd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze handelsmerken, illustraties, beelden en logo's, om welke reden en op welk medium dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van CROSSCALL, is ten strengste verboden. Hetzelfde geldt voor elke combinatie of samenvoeging van de elementen van CROSSCALL met elk ander handelsmerk, symbool, logotype en meer in het algemeen elk onderscheidend teken bedoeld om een samengesteld logo te vormen. Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, tekeningen, modellen, patenten en studies die eigendom zijn van CROSSCALL.

De Klant zal zich onthouden van het reproduceren of exploiteren van genoemde Producten, handelsmerken, illustraties, afbeeldingen, logo's, studies, tekeningen, modellen en patenten, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van CROSSCALL.

12. Persoonlijke gegevens

Wij nodigen u uit om ons Handvest Persoonsgegevens en Cookies op de Site te raadplegen.

13. Afstand van aansprakelijkheid

CROSSCALL is niet aansprakelijk in geval van niet-nakoming of gebrekkige nakoming van de overeenkomst, hetzij door toedoen van de Klant, hetzij door de onoverkomelijke en onvoorzienbare handeling van een derde bij de overeenkomst, hetzij door overmacht.

14. Diverse clausules

14.1. De rubrieken in deze AV dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet contractueel.

14.2. De nietigheid van een contractueel beding heeft niet de nietigheid van de AVTG tot gevolg, tenzij het een bepalend beding is dat een van de partijen ertoe heeft gebracht de koopovereenkomst te sluiten.

14.3. De tijdelijke of permanente niet-toepassing van één of meer clausules van de AV door CROSSCALL zal geen verklaring van afstand door CROSSCALL inhouden van de andere clausules van de AV die van kracht zullen blijven.

15. Behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

CROSSCALL informeert de Klant hierbij dat elektrische en elektronische apparatuur die het einde van zijn levenscyclus heeft bereikt, verouderd is of niet meer functioneert, overeenkomstig de huidige wetgeving niet mag worden weggegooid in de gewone vuilnisbak of in de selectieve sorteerbakken van zijn gemeente, in toepassing van Richtlijn 2012/19/EU.

Het doel van deze verordening is om de verspilling van grondstoffen te beperken en het milieu en de volksgezondheid te beschermen door de verspreiding in de natuur van stoffen in bepaalde apparaten te voorkomen.

16. Toepasselijk recht - Geschillen

16.1. Toepasselijk recht. Op deze algemene verkoopvoorwaarden is het Franse recht van toepassing, met inachtneming van de dwingende regels van het land waar de Klant woont.

Deze bepaling ontneemt de Klant niet de bescherming die wordt geboden door de dwingende regels van het land waar hij woont. Zo kan de Klant, niettegenstaande de hierboven vermelde keuze van het toepasselijke recht, altijd profiteren van de dwingende bepalingen van zijn lokale recht, indien deze gunstiger zijn dan het recht dat is gekozen om van toepassing te zijn in geval van een geschil.

16.2. Beslechting van geschillen

16.2.1. Minnelijke schikking. In overeenstemming met de bepalingen van de Franse consumentenwet betreffende de minnelijke schikking van geschillen, sluit CROSSCALL zich aan bij de bemiddelingsdienst van het Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (Parijs bemiddelings- en arbitragecentrum) waarvan de contactgegevens als volgt zijn: 39, avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Parijs. Na eerst CROSSCALL schriftelijk te hebben benaderd, kan de Bemiddelingsdienst door Klant kosteloos worden benaderd voor elk consumentengeschil dat niet is opgelost. Klik op www.cmap.fr voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met de bemiddelingsdienst

Op Europees niveau biedt de Europese Commissie een platform voor online geschillenbeslechting.

16.2.2. Juridische afhandeling. Bij gebrek aan een minnelijke schikking kan de Klant elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de afsluiting, de uitvoering of de beëindiging van de AV voorleggen aan de rechtbank. De bevoegde rechtbank in geval van een geschil is de rechtbank van de woonplaats van de gedaagde of, naar keuze van de eiser, de plaats waar het Product daadwerkelijk is geleverd.


[1] Artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek: “Overmacht in contractuele aangelegenheden doet zich voor wanneer een gebeurtenis buiten de macht van de schuldenaar, die redelijkerwijs niet kon worden voorzien toen het contract werd gesloten en waarvan de gevolgen niet kunnen worden voorkomen door passende maatregelen, de schuldenaar verhindert zijn verplichting na te komen.”